YMCA Education Centre ศูนย์ที่มองทักษะแนวศึกษาให้ชาวคริสเตียน

YMCA Education Centre
YMCA Education Centre มูลนิธิเพื่อการศึกษาให้เยาวชน ชาวคริสเตียน

YMCA เป็นคำย่อมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Young Men’s Christian Association ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนทำเพื่อสังคม ของชาวคริสเตียน มีจุดประสงค์ คือ บริการสังคม ต้องการเห็นบุคคลในชุมชนนั้นเกิดความพัฒนาในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเหล่าเด็กๆ ที่กำลังอยู่วัยเรียน และเป็นวัยที่ควรเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ เยอะๆ องค์กร YMCA กระจายตัวออกไปใน 122 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในแต่ละประเทศ YMCA ก็จะมีการดำเนินงานอันแตกต่างกัน ตลอดจนมีเป้าหมายบางอย่างที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้มีจุดประสงค์หลักคือพัฒนาทักษะของมนุษย์ สำหรับในทวีปอเมริกาเหนือ YMCA ให้บริการสังคมด้วยการจัดสรร สาธารณูปโภค, กีฬา, เลี้ยงเด็ก รวมถึงตั้งแคมป์เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับเยาวชน

สำหรับศูนย์แนะแนวการศึกษา YMCA Education Centre เปิดสอนหลักสูตรนานาประเภท มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน YMCA ระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงโดยเริ่มตั้งแต่ประกาศนียบัตร จวบไปจนถึงระดับปริญญา อันเป็นสถาบันที่มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งหลากหลายวัฒนธรรม มาศึกษาหาความรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ครูทุกๆ ท่าน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในทุกๆ หลักสูตร ล้วนได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง จากคณะกรรมการศึกษาภาคเอกชน CPE ครูผู้สอนทุกท่านล้วนมีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ ตลอดจนหลักสูตรต่างๆ ก็มีความสอดคล้องกับหลักสูตรตามระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดเป็นอีกประเทศที่มีระบบเป็นเลิศ

ศูนย์แนะแนวการศึกษา YMCA ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจาก Edutrust โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความน่าเชื่อถือจากคณะกรรมการแห่งประเทศสิงคโปร์ ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ทำให้นักเรียนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งมาเรียนต่อที่สิงคโปร์จึงเกิดความสนใจและต้องการเข้าสมัครเข้าเรียนกับศูนย์แนะแนว YMCA

YMCA เป็นองค์กรขนาดใหญ่ไม่หวังผลกำไร เพียงต้องการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งส่งเสริมสมาชิกในชุมชน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ, ภาษา และศาสนา ผ่านหลักสูตรรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาทั้งร่างกาย, จิตใจ, อารมณ์ อันตั้งอยู่บนพื้นฐานคำสอนของชาวคริสเตียน ในฐานะเป็นองค์กรเพื่อสังคม ทาง YMCA จะนำรายได้จาก YEC ที่ให้บริการด้านการศึกษา มาเป็นกองทุนสำรองเพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาต่างๆ ของชุมชน อีกทั้งยังมีขั้นตอนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุกคน ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้อีกจุดประสงค์หนึ่งของ YEC คือ ปลูกฝังจริยธรรมอันงดงาม เช่น ความเมตตา, ความโอบอ้อมอารี, ความซื่อสัตย์, ความรับผิดชอบ เป็นต้น รวมทั้งสอนความเป็นเลิศพัฒนาทั้งทางร่างกาย, จิตใจ และอารมณ์ผ่านทางหลักสูตรต่างๆ

ตั้งอยู่ใจกลางถนน Orchard คุณสามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Dhoby Ghaut ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย Singapore Management University และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ อีกทั้งยังอยู่ใกล้สวนสาธารณะ Fort Canning Park อันมีบรรยากาศเงียบสงบสดชื่น