Environmental conservation YMCA

พร้อมจะเรียนรู้ไปกับ YMCA ที่จำให้คุณรู้จักอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

December 10, 2019 admin 0

สมาคม YMCA ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสมาคมที่ทำกิจกรรมชุมชนเพื่อค่านิยมทางสังคม ซึ่งร่วมมือกับ กฟผ. ได้จัดโครงการห้องเรียนสีเขียวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2541 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีรัก ในการประหยัดไฟฟ้าพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้ด้วยความสดใส เพื่อให้เข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยได้จัดห้องนิทรรศการไว้เพื่อเรียนรู้ถึง 7 ห้อง ได้แก่… เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ นำเสนอปรัชญาแห่งทางสายกลาง เน้นเรื่องความพอประมาณ, มีเหตุผล, รอบคอบ มีความรอบรู้อันเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้านได้เป็นอย่างดี […]