องค์กร UNICEF ผู้ให้ความสำคัญสำหรับเด็กคอยดูแลปกป้อง

UNICEF LOGO HELP BABY
องค์กร UNICEF ให้ความหวังกับเด็กที่ด้อยโอกาส อาหา ด้านการศึกษา

UNICEF เป็นหนึ่งในองค์กรอันมีชื่อเสียงในระดับสากล ทางด้านผู้นำเพี่อส่งเสริมพร้อมปกป้องสิทธิเด็กตาดำๆ ที่ต้องเผชิญกับความอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีสาขาอยู่ใน 190 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

UNICEF องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1946 จุดประสงค์ในก่อตั้ง คือ ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่เด็กจำนวนหลายล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากจุดเริ่มต้นอันแรงงกล้าที่ต้องการทำเพื่อเหล่าเยาวชนได้นำเนินการมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ UNICEF ก็ยังคงยืนหยัดเคียงข้างเด็กๆ เหล่านี้ ตลอดมา ถึงแม้บางคราวอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไปบ้าง แต่ก็ไม่เคยหยุดพัก หัวใจสำคัญของภารกิจขององค์การคือ ต้องการส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนมีชีวิตอย่างมีคุณภาพสมวัย ได้รับความคุ้มครองจากอันตรายทั้งปวงที่พวกเขาไม่ควรได้รับ ตลอดจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมตามวัย พร้อมจะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเมื่อถึงคราวโลกเกิดภัยพิบัติ, สงคราม รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ UNICEF ก็จะอยู่ที่นั่นเสมอ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ทั้งเด็กและครอบครัวที่ประสบภัยร้ายตกอยู่ในห้วงความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือ

องค์การ UNICEF เข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2491 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขอนามัยรวมทั้งดูแลอาหารของเด็กๆ พร้อมสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อขจัดโรคร้ายในเด็ก, โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันวัณโรค รวมทั้งจัดน้ำดื่มสะอาดและอาหารในท้องถิ่นชนบทให้ชีวิตของพวกเขามีสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งแจกจ่ายนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดเพิ่มวิตามินเข้าสู่ร่างกาย, แจกเกลือผสมไอโอดีน เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของบรรดาเด็กๆ ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมาก โดยในขณะเดียวกันจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งเพิ่มมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป ก็ส่งผลให้วิธีดำเนินงานเปลี่ยนไปด้วย การทำงานของ UNICEF ในประเทศไทยจึงต้องทำการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันโครงการ UNICEF ได้ขยายวิธีทำงานรวมทั้งครอบคลุมการพัฒนาของเด็กปฐมวัย, สุขภาพตลอดจนสิทธิเสรีของวัยรุ่น, การศึกษา ตลอดจนปกป้องคุ้มครองเด็กเล็ก

UNICEF เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ UN อันมีหน้าที่ดูแลพร้อมปกป้องช่วยเหลือเด็กทั่วโลก จากการทำงานใน 190 ประเทศรวมทั้งเขตปกครองพิเศษต่างๆ จึงทำให้องค์การมีความเชี่ยวชาญรวมทั้งมีประสบการณ์อันโชกโชน ทางองค์การสามารถนำความรู้รวมทั้งนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วโลก มาใช้เพื่อปรับองค์ความรู้เพิ่มความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นได้ พร้อมทำงานร่วมกับทางรัฐบาลภายใต้ขั้นตอนและการวางแผนงานระยะยาวเพื่อพัฒนากฎหมาย ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติซึ่งจะสร้างความอยู่ดีอย่างยั่งยืนให้กับเด็กทุกคน