พร้อมจะเรียนรู้ไปกับ YMCA ที่จำให้คุณรู้จักอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

Environmental conservation YMCA
YMCA อนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

สมาคม YMCA ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสมาคมที่ทำกิจกรรมชุมชนเพื่อค่านิยมทางสังคม ซึ่งร่วมมือกับ กฟผ. ได้จัดโครงการห้องเรียนสีเขียวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2541 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีรัก ในการประหยัดไฟฟ้าพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้ด้วยความสดใส เพื่อให้เข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยได้จัดห้องนิทรรศการไว้เพื่อเรียนรู้ถึง 7 ห้อง ได้แก่…

  1. เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ

นำเสนอปรัชญาแห่งทางสายกลาง เน้นเรื่องความพอประมาณ, มีเหตุผล, รอบคอบ มีความรอบรู้อันเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้านได้เป็นอย่างดี

  1. ชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่ำ

ชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่ำ คือ ชุมชนอันยั่งยืน เน้นเรื่องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ฟื้นฟูป่า, ทำเกษตรปลอดสารพิษ, ประหยัดไฟฟ้า, พลังงานทดแทน เป็นต้น

  1. อนุรักษ์ป่าไม้

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ให้ประโยชน์แก่ทุกชีวิต เป็นการรักษาสมดุลของสภาวะแวดสิ่งล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติ โดยความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการพวกตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดการรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจรวมทั้งให้ความสำคัญแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

  1. แหล่งพลังงานและพลังงานทางเลือก

ส่งเสริมให้รู้จักแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงสว่างของดวงอาทิตย์, พลังงานน้ำ, ลม, คลื่น รวมทั้งชีวมวล อันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ได้ หากแต่ก็ยังมีแหล่งพลังงานอีกหลายประเภทที่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น ถ่านหิน, น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

  1. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สอนให้เยาวชนรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงตลอดจนรู้จักวิธีใช้อย่างถูกต้อง เช่น ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟ้าแบบเก่าที่กินไฟมากกว่าและร้อนกว่า, ถอดปลั้กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

  1. ลดโลกร้อนรักษาสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเรื่องภาวะโลกร้อนอันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง, น้ำแข็งละลาย ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้การลดโลกร้อนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมนุษย์ทุกคนสามารถช่วยกันทำให้โลกดีขึ้นได้ เช่น ลดใช้ถุงพลาสติก, ใช้ไฟฟ้าอย่างจำเป็น, ใช้เชื้อเพลิงรุ่นใหม่แทนใช้เชื้อเพลิงรุ่นเก่า เป็นต้น

  1. ภูมิปัญญาและกิจกรรมสีเขียว

เรียนรู้จักภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น จับสัตว์, ปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์, ทอผ้า เป็นต้น อีกทั้งยังสอนให้รู้จักคุณค่าของข้าวปลาอาหาร ที่ถึงแม้จะเป็นของธรรมดา แต่ก็ทำให้เราอิ่มท้องครบ 5 หมู่ เต็มไปด้วยประโยชน์ อีกทั้งยังมีราคาถูกเพราะใช้ของในท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทำให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน