ประวัติ YMCA เชียงใหม่ สถานที่มูลนิธิ แห่งแรกในประเทศไทย

YMCA The Car White
ประวัติ YMCA เชียงใหม่ มูลนิธีเอกชน

Y.M.C.A. คือชื่อขององค์การเอกชน ที่ตั้งมาเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมในหลากหลายแง่มุม เช่น สอนภาษา, จัดแข่งกีฬา, มอบการศึกษา รวมทั้งบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่คนรุ่นใหม่อันเป็นกำลังหลักของชาติ

Y.M.C.A. ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1844 จากแนวความคิดของ York Williams ท่านมีความคิดว่าน่าจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์ ท่านจึงได้ชวนเพื่อนๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน รวมทั้งสร้างทำกิจกรรมเพื่อชุมชน แทนที่จะทำแต่เรื่องไร้สาระตามค่านิยม ต่อมาแนวความคิดของ York Williams ก็ได้กระจายไปทั่วโลก แน่นอนว่ารวมถึงประเทศไทยด้วย โดย Y.M.C.A. เริ่มเข้าสู่ประเทศไทย มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ผู้นำเข้ามา คือ บุญต๋วน บุญอิต ซึ่งเป็นชาวไทยคนแรกที่เป็นสมาชิกของ Y.M.C.A. สาขาสหรัฐอเมริกา ท่านจึงได้นำแนวความคิดนี้เผยแพร่ให้แก่ลูกศิษย์ ในประเทศไทย เมื่อท่านลาจากโลกนี้ไป บรรดาลูกศิษย์และญาติมิตร จึงได้ร่วมกันสร้างอาคาร “บุญอิตอนุสรณ์” ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่าน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสโมสรเพื่อพบปะสังสรรค์กันของข้าราชการ, พ่อค้า, คหบดี มีชื่อว่า “สโมสรบุญอิต ศิลปาคาร” ต่อมาจึงเปิดพร้อมรับเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิก พร้อมวางแผนการอบรมตามแบบฉบับของ Y.M.C.A. สากล

เมื่อกาลเวลาล่วงเลยมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เปลี่ยนชื่อกลายมาเป็น “สมาคม Y.M.C.A. กรุงเทพฯ” ซึ่งได้รับพระราชอุปถัมภ์จากสมเด็จพระราชบิดาฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์

ณ ปัจจุบันนี้ มีสมาคม Y.M.C.A. กระจายตัวอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีสมาชิก40 ล้านคนทั่วโลก สำหรับสมาคม Y.M.C.A. ในประเทศไทย มี 2 สมาคม ได้แก่ สมาคม Y.M.C.A. กรุงเทพฯ และสมาคม Y.M.C.A. เชียงใหม่ ซึ่งในแต่ละแห่งก็ล้วนดำเนินงานอิสระตามแบบฉบับของตนเอง โดยมีการร่วมงานผ่าน “สหพันธ์ Y.M.C.A.” แห่งประเทศไทย และ “สหพันธ์ Y.M.C.A.” ที่ฮ่องกง นอกจากนี้ยังมีศูนย์ประสานงานระดับโลกที่เรียกว่า “สหพันธ์ Y.M.C.A. โลก” อีกด้วยมีสำนักงานอยู่ ณ Geneva ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สมาคม Y.M.C.A. เชียงใหม่ แห่งประเทศไทย

ก่อตั้งวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2513 มีจุดประสงค์ในการมุ่งพัฒนาบุคคลทุกเพศ, ทุกวัย รวมทั้งทุกความเชื่อในเรื่องศาสนา ให้มีความเข้าถึงพร้อม ทั้งความสมบูรณ์ของร่างกาย, สติปัญญา, จิตใจ ทั้ง 3 ประการ มีผู้ริเริ่มคนสำคัญ ได้แก่…

  • นายแพทย์บุญเริ่ม สิงหเนตร
  • ทันตแพทย์สาคร เลิศพฤกษ์
  • อาจารย์บุญฤทธิ์ สุจินดา
  • คุณประยูร เลิศจิตติคุณ
  • คุณวรกิจ กัณฑะกาลังค์

ร่วมด้วยการสนับสนุนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่, สมาคม Y.M.C.A. กรุงเทพ รวมทั้งอาสาสมัครจากประเทศแคนาดา ได้แก่ คุณ Gordon และ Jane Ball เข้ามาช่วยร่วมแรงร่วมใจบุกเบิกงานการกุศลครั้งใหญ่ ที่ทำการแห่งแรกโดยเป็นอาคารพาณิชย์ย่าน Night bazaar ให้บริการอันตอบสนองต่อความต้องการ ณ ขณะนั้น เช่น สอนภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนและคนขับ 3 ล้อ, สอนกีตาร์ ตลอดจนสอนงานวิชาชีพต่างๆ ที่นำไปใช้ได้จริง ทำให้มีผู้สนใจมาใช้บริการมากขึ้น